Третиране на вода

Участвайки като главен изпълнител в едни от най-важните международни търгове, ние предлагаме решения за пречистване на отпадъчните води, които създават, в допълнение към спазването на ограниченията за освобождаване от отговорност, възможностите за използване на отпадната вода.

НБТработи в сферата на пречистването на водата като се грижи за процесите по отстраняване на замърсители в отпадните водиот градски и промишлен произход.

Пречистването на битови отпадни води се състои от поредица от процеси, през който, от отпадъчната вода се отстранява разтворимите и неразтворимите замърсители; в резултат на което се получава качество водата, кoето позволява да се излива в канализацията и / или във водоизточниците.

Цикълът на пречистване е комбинация от няколко процеса от различно естество като химични, физични и биологични.

В рамките на процеса по пречистване някои от замърсителитеса концентрирани под формата на утайки. Утайките, получени от процеса на пречистване на отпадъчните води, често са замърсени с токсични вещества и поради това също трябва да се подложат на серия от задължителни пречиствания, за да станат подходящи за изхвърляне.

НБТ предлага екип от инженери, специализирани в пречистването на вода, които могат да развият съвременни технологични решения.Основните предлагани дейности са проектиране и реализация на инсталации за пречистване на води и третиране на утайките.

 

vasche-depurazione_156174002.jpg

 

Обработка на утайки от биореактори и пречистване

Освенпречистване на отпадъчни води от градски характер, НБТ се занимава с обработка на промишлени води и третиране на утайки от анаеробни биореактори.

Технологиите, прилагани за пречистване на водата, зависят от конкретният случай и варират от класическо биологично пречистване с активна утайка, до системи за неконвенционални технологии:

- Системи SBR

- Системи MBR

- Обратна осмоза

- Изпаряване

- Химико-физични

- Активна утайка

Целия цикъл на процесана обработка, който се предлага за третиране на вторична биомаса, получена от анаеробни биореактори е следния: първо сепарация, с която грубите вещества се отстраняват, слeд това се пресява фино.

Следва по-нататъшно обезводняване (чрез центрофугиране или винтови преси) и благодарение на отстраняване на повечето от твърдите вещества, с цел да се стигне до последната пречистваща фаза.

Когато е необходимо да се премахне замърсяване с азот - с цел да се концентрира ХПК ив крайна сметка да бъдат върнати в биореактора, или с цел да се ребалансира канализацията в съотношения C: N: P, за да може да се пристъпи към биологичното пречистване - се използва процес за отсраняване с амоняк.

Ето защо в случаите, когато е необходимо изливането в река или в канализацията се използват допълнителни пречиствателни техники.

 

 CoverPhoto UpperRight460x290