Tретиране на отпадъци

Повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците, представляват основните фази на една ефикасна система на интегрирано управление на отпадъците. Управлението чрез "интегриран цикъл на отпадъците" включва събирането, сортирането, оползотворяването или обезврежданeто на отпадъците в различните възможни форми, съгласно серия от операции. Тези операции се извършват съвместно координирани действия с действащото законодателство и при съблюдаване на защитата на околната среда.

Смисълът на Интегрираната система на отпадъците е 360 градусов подход към „системата на отпадъците“, вземайки предвид всеки неин аспект- производство, събиране, транспорт, технологични опции за третиране и финално обезвреждане. Крайната цел е оптимизиране на фазите, оползотворяване на всеки един материален и енергиен компонент и намаляването до възможно най–ниски стойности влиянието върху околната среда. Този подход се вписва в най–широкия спектър на устойчиво управление на околната среда и налага необходимостта от оползотворяване на ресурсите (между които не само суровини, но и отпадъци) и минимизирането на отделянето в околната среда на замърсяващи субстанции, произлизащи от антропични дейности.

image002.jpgimmagine generica riciclaggio rifiuti

Внедряването на наште системи, прави възможни следните процеси:

СЕЛЕКЦИЯ НА СМЕСЕН ОТПАДЪК

чрез автоматизирана система, която позволява извличането на всички рециклируеми материали

СЪБИРАНЕ И ОПАКОВАНЕ

на всички рециклируеми фракции (хартия, пластмаса, метали, стъкло и т.н..)

СЪБИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМАТА ФРАКЦИЯ

чрез автоматизирана система за селекция и пресяване

ЕНЕРГИЙНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОСТАТЪЧНИЯ НЕРИЦИКЛИРУЕМ ОТПАДЪК

чрез употребата на термовалоризатор

ТРЕТИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМАТА ФРАКЦИЯ

чрез автоматизирани системи за мелене и изтискване

АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМАТА ТЕЧНА ФРАКЦИЯ

чрез разграждане на високо технологично ниво

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧИСКА ЕНЕРГИЯ, ТОПЛИНА И БИОМЕТАН

получавани от анаеробното разграждане

КОМПОСТИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМАТА ТВЪРДА ФРАКЦИЯ

КРАЙНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

което трябва да е последна възможност за отпадъците, които по никакъв друг начин не могат да бъдат оползотворени или третирани чрез системи за пречистване на водата и /или депониране в депо.

В този смисъл депото, което няма никаква функция при оползотворяването на ресурсите и което носи риск за околната среда, трябва да представлява възможност, единтствено за отпадъците, които по никакъв друг начин не могат да се използват повторно или поради технически или финансови условия

impianto di selezione 10 foto generica

НБТ ДЕЙНОСТ

  • Проектиране на комплексни инсталации за твърди битови отпадъци и рециклиране.
  • Третиране на несортирани отпадъци, разделно събрани отпадъци, органични отпадъци и т.н.
  • Третиране на отпадъци чрез анаеробно разграждане и / или компостиране
  • Стартови инсталации и инсталиране
  • Поддръжка и техническо обслужване на място

waste2