Биогаз

1a6d9667bf8a11cb1ff69c8ad7002aa1

Какво е биогаз?

Биогазът се произвежда от анаеробната ферментация на отпадъците в животновъдството (оборски тор, други торове и неизползвана храна), отпадни продукти в хранителновкусовата промишленост (остатъчни продукти от преработката на плодове и зеленчуци, месо, риба и млечни изделия, пивоварната промишленост, хранителни отпадъци и много други) и промишлените отточни води от пречиствателните станции за отпадни води.

С изграждането на биогаз инсталации, селското стопанство има важен принос в доставката на енергия от възобновяеми източници и изхвърлянето на органични отпадъци. Преработеният продукт, получен при производството на биогаз, може да бъде използван като висококачествен тор и така да затвори агрономическия цикъл.

Биогазът се произвежда при анаеробно разграждане на органичен материал в затворен ферментатор. Този ферментатор преобразува органичните материали в биогаз с помощта на произвеждащи метан бактерии чрез сложен биологичен процес при температура от около 38-55 °С. Над половината от отделящия се газ е метан (СН4), останалото е въглероден диоксид (СО2).

Процесът на анаеробно разграждане може да бъде разделен на три различни вида преработка в зависимост от работната температура:

Психрофилно разграждане: при 15-30 °С > продължителен процес на разграждане с ниска производителност на газ и чувствителен ферментационен процес;

Мезофилно разграждане: 30-45 °С > процес със средна продължителност и производство на газ;

Термофилно разграждане: 45-60 °С > краткотраен с добро производство на газ.

 

 

Преимущества на биогаза

 

-енергия, получена от природни ивъзобновяеми източници;

-производство на зелена електроенергия и топлинна енергия;

-възможност за достъп до преференции (данъчни облекчения, зелени сертификати, продажба на електроенергия, спестяване на енергия);

-намаляване на емисията на СО2 в атмосферата;

-използване на преработения продукт като висококачествен тор;

-прочистване на канализацията от азот;

-перфектно интегриране в агрономическия цикъл.

 

Технологията използвана от НБТ България позволява да се покрият всички нужди от мощност, чрез вариации при реакторите (единични или множествени), като се произвежда биогаз единствено от възобновяеми източници.

Предлагат серазлични видове инсталации, които използват битови органични отпадъци, остатъци от селското стопанство (твърда и течна тор), утайки от пречистващи процеси, отпадъци от животновъдство и растениевъдство (царевица, ориз, слама и др.)

Настоящата системав анаеробните инсталации на НБТ България е резултат от продължителна технологична еволюция, която има за цел да управлява по най-добрия начин субстрати с комплексни биологични характеристикии хетерогенни (разнородни)физически такива, за да извлече максимално добри резултати.

Ключов елемент еизключителната гъвкавост в управлението на биомасата в етапа на ферментация, които, посредством централизирана помпена станция, позволява да се прехвърля от един резервоар в друг по всяко време, така че да се получи биологично стабилен и гъвкав процес.

Първичните и вторичните биореактори са проектирани да имат високо ефективни характеристики насмесване с изключително ниска консумация, като по този начинпречи на инертнитеутайкида остават по дъното, и позволяватмного прецизно управление на температурата на вторичната биомаса в мезофилен или термофилен, режим.

Фазата на товарене на течна и твърда биомаса е направена с цел изпомпването на сместта да бъде включена в системата директно към централната помпена станция и след това разпределенапо биореакторите.

 

 

Предимства на системата на НБТ България

  • Модулна система от 60 kW до няколко MW едноетапни и двуетапни мощности;
  • Система с двойно зареждане за обслужване на всеки вид входяща биомаса;
  • Реактори от стъкло и неръждаема стомана с оптимизирана геометрия;
  • Централна помпена станция за оптимално гъвкава система;
  • Вертикални системи за отлично смесване при нисък разход на енергия;
  • Отличен температурен контрол, позволяващ управлението на мезофилните и термофилните процеси;
  • Система за разтоварване, предотвратяваща натрупването на инертни материали;
  • Десулфуризация на биогаза с биологична система;
  • Софтуерен контрол на всяка функция и първичен и вторичен параметър.

 

От проекта до осъществяването

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ И ПИЛОТНИ ИЗПИТАНИЯ

НБТ България предлага проектиране, осъще­ствяване, управление и контрол на заводи с персонализирани решения, целящи постигането на максимална ефективност при възможно най-ниски разходи. Надеждността се постига с опита и с пре­цизна проверка на променливите. Ето защо пилотните тестове са опората и гаранцията за успеха на проекта.

НБТ разполага с лаборатория за пилотни изпитания и оценка на изпълнимостта в тази сфера. Тя също така извършва:

Ферментационни тестове;

Анализ на качеството на различните субстрати;

Проверка на продукта от разграждането и необходимите процеси на преработка.

 

ПРОУЧВАНЕ И ПОМОЩ ПРИ ФИНАНСИРАНЕТО

НБТ България помага на своите клиенти при избора им на финансов партньор чрез разработване на подробен бизнес план и изготвяне на необходимите документи.

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

НБТ България съдейства на клиентите си в хода на процеса на одобрение и получаване на разрешителни от оператора на електрическата мрежа, от общинските власти, инстанциите на регионал­но и национално ниво.

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Проектите във всичките им фази – предварител­на, работна, строителна, се разработват от технически отдел с богат опит.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Специализиран екип на НБТ проследя­ва в детайли строителството на завода по отношение на качеството на компонентите и своевремен­ното изпълнение.

ПУСК

Опитен екип от специалисти биолози, инженери и техници участва в пускането на инсталацията в експлоатация.

УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Благодарение на договорите за комплексна услуга, дружеството предлага пълно обслужване, което включва поддръжка, технически сервиз и помощ за биологията.